Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

Cải tiến

  • Thêm tính năng lấy mẫu virus tự động (Automatic virus sample grabber) cho bản BkavEnterprise
  • Thay đổi cơ chế quản lý ID của các Client trên BkavEnterprise Server
  • Thêm tính năng xử lý (fix) các file bị access denied trong bộ công cụ hỗ trợ khách hàng BkavPro (BkavPro Tools)
  • Nâng cấp cơ chế update trong module LiveUpdate của BkavPro

Xử lý vấn đề:

 

1. Không lấy đủ mẫu virus khi sử dụng tính năng lấy mẫu virus tự động của BkavPro

2. Lỗi khi kết nối qua ISA Proxy (BkavPro)

Showing 66 - 66 of 66 results.
Items per Page 5
of 14

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet