Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

Cải tiến

  • Thêm tính năng lấy mẫu virus tự động (Automatic virus sample grabber) cho bản BkavEnterprise
  • Thay đổi cơ chế quản lý ID của các Client trên BkavEnterprise Server
  • Thêm tính năng xử lý (fix) các file bị access denied trong bộ công cụ hỗ trợ khách hàng BkavPro (BkavPro Tools)
  • Nâng cấp cơ chế update trong module LiveUpdate của BkavPro

Xử lý vấn đề:

 

1. Không lấy đủ mẫu virus khi sử dụng tính năng lấy mẫu virus tự động của BkavPro

2. Lỗi khi kết nối qua ISA Proxy (BkavPro)

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet